REGULAMIN

NASZA LIGA - LTT LAVER OPEN

I LIGA – TABELA

I LIGA – MECZE

II LIGA – TABELA

II LIGA – MECZE

III LIGA – TABELA

III LIGA – MECZE

Regulamin

Log (dzień po dniu)

REGULAMIN 2017
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem rozgrywek NASZA LIGA – LTT LAVER OPEN (NL-LLO) jest LTT Laver (http://laver.pl).
2. Koordynatorem NL-LLO jest Wojciech Milewski (tel. 608042967) z portalu Nasz Tenis (http://nasztenis.pl).
3. Osoby uczestniczące w lidze wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek NL-LLO.
4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
5. NL-LLO to rozgrywki otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto posiada podstawową wiedzę na temat zasad gry w tenisa ziemnego oraz ukończył 17 rok życia.
Koordynator może dopuścić do rozgrywek młodszego uczestnika jeśli posiada on doświadczenie turniejowe oraz zgodę opiekuna.
6. NL-LLO składa się z jednej bądź wielu klas rozgrywkowych, w obrębie których uczestnicy rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”.
7. NL-LLO rozgrywana jest w sezonie letnim. Dokładny terminarz zależny jest od ilości uczestników i zostaje ogłoszony przez Koordynatora przed rozpoczęciem rozgrywek.
8. Miejscem rozgrywania meczów NL-LLO są korty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie przy ul. Łąkowej.
9. Ani organizator NL-LLO, ani Koordynator nie są właścicielami kortów, na których rozgrywane są mecze ligowe, toteż nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.
10. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wyjaśnia Koordynator.

§2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie, rozgrywany jest tie-break (dotyczy również seta rozstrzygającego).
2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej bierze się pod uwagę kolejno:
• punkty
• bilans setów
• bilans gemów
• wynik bezpośredniego spotkania
• miejsce zajęte w poprzednim sezonie
• miejsce zajęte w poprzednim sezonie w Naszym Rankingu
• kolejność zgłoszeń do ligi
3. Punktacja:
• wygrana – 1 punkt,
• wygrana walkowerem – 1 punkt (oraz 2 sety i 12 gemów)
• przegrana – 0 punktów
• oddanie meczu walkowerem – -1 punkt (oraz -2 sety i -12 gemów)
• walkower obustronny (gdy nie można wskazać winnego nie rozegrania meczu) – po -1 punktów (oraz -2 sety i -12 gemów) dla każdego z graczy. Jeżeli walkower obustronny ma miejsce w meczu barażowym, to pierwszoligowiec spada do II ligi, a drugoligowiec nie awansuje do I ligi z dodatkowym zastrzeżeniem opisanym w §4 w punkcie 2a) czwarty podpunkt.
4. Jeżeli mecz zostanie przerwany z winy zawodnika lub z powodu jego kontuzji wtedy wszystkie pozostałe do rozegrania punkty w meczu przyznaje się jego rywalowi.
Jeżeli mecz zostanie przerwany z przyczyn niezależnych od obu graczy, wtedy należy go dokończyć w najbliższym możliwym terminie.
5. Uczestnicy meczu mają obowiązek zgłoszenia jego wyniku do Koordynatora.
Brak zgłoszenia wyniku do końca rozgrywek, jest równoznaczny z przyznaniem walkowera obustronnego.
6. Zawodnicy rozgrywają mecze zgodnie z terminarzem, w którym podana jest kolejność spotkań oraz przedział czasowy każdej kolejki. Rozegranie meczu po wyznaczonym terminie może być usprawiedliwione tylko ważnymi przyczynami takimi jak długotrwały wyjazd, kontuzja lub pogoda uniemożliwiająca grę.
7. Gracz, który jest niżej w tabeli ma obowiązek pierwszy skontaktować się z rywalem i zaproponować termin rozegrania meczu oraz zarezerwować kort. Musi to zrobić nie później niż 48 godzin po rozpoczęciu kolejki. Jeśli rywal nie może zagrać w proponowanym terminie, jest zobowiązany złożyć swoją propozycję nie później niż w ciągu kolejnych 24 godzin. Gracz, który uważa, że rywal swoją postawą utrudnia umówienie się na mecz, ma obowiązek zgłosić to koordynatorowi.
8. Jeżeli po upływie połowy czasu rozgrywek, uczestnik nie będzie miał rozegranych co najmniej 20% wszystkich swoich meczów, lub jeżeli na koniec rozgrywek, uczestnik nie będzie miał rozegranych co najmniej 50% wszystkich meczów, zostaje on zdyskwalifikowany (automatyczny spadek do niższej ligi), a jego dotychczasowe wyniki – skasowane.
Do rozegranych meczów zalicza się mecze wygrane walkowerem oraz nierozegrane z powodu rezygnacji rywala z uczestnictwa w lidze.
9. Koordynator może przesunąć wcześniej wyznaczone terminy jeśli warunki pogodowe uniemożliwiły rozegranie meczów w wymaganym czasie.
10. Koordynator, na wniosek gracza, może przesunąć termin rozegrania meczu, jeśli nie ma on żadnego wpływu na strefę barażową.
11. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z rozgrywek w dowolnym momencie. Jeżeli zdążył rozegrać co najmniej 50% swoich meczów, resztę meczów oddaje walkowerem. W przeciwnym wypadku jego wyniki są anulowane.
12. Za udział w NL-LLO zawodnicy uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 25 PLN do LTT Laver.
13. Zawodnicy zaopatrują się w piłki na mecz we własnym zakresie.
14. Zawodnicy sami sędziują swoje mecze zgodnie z „Zasadami sędziowania w grze bez sędziów głównych” Kolegium Sędziów PZT.
15. Zawodnicy dzielą się kosztami rezerwacji i wynajmu kortu po połowie.

§3 KLASY ROZGRYWKOWE

1. I LIGA
a) Liczebność
• I Liga składa się z 7 graczy jeżeli do rozgrywek NL-LLO zgłosi się co najmniej 13 uczestników.
• I Liga składa się ze wszystkich uczestników (jest jedyną klasą rozgrywkową) jeśli do rozgrywek NL-LO zgłosi się ich mniej niż 13.
b) Strefa Spadkowa
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy nie więcej niż 9 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje 2 ostatnie miejsca.
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy od 10 do 12 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje odpowiednio od 3 do 5 ostatnich miejsc.
c) Strefa Barażowa
Jeżeli istnieje II Liga, to tworzona jest Strefa Barażowa obejmująca miejsce 5. I Ligi oraz 3. II Ligi.
Na koniec rozgrywek gracze z tych miejsc walczą o prawo gry w I Lidze.
2. II LIGA
a) Liczebność
• II Liga liczy nie mniej niż 6 i nie więcej niż 11 graczy.
• II Liga oraz niższe ligi (jeżeli istnieją) muszą mieć możliwie równą liczbę graczy oraz możliwie bliską 7, przy czym wyższa liga nie może być mniej liczna od niższej ligi.
b) Strefa Spadkowa
Strefa Spadkowa II Ligi obejmuje 2 ostatnie miejsca.
c) Strefa Awansu
Strefę Awansu II Ligi dostowuje się do Strefy Spadku I Ligi
d) Strefa Bez Gwarancji Utrzymania
Strefa BGU obejmuje miejsca od 4. w dół aż do Strefy Spadkowej.
Zawodnicy z tej strefy utrzymują się w II Lidze chyba, że istnienie III Ligi w kolejnym sezonie, będzie wymagało uzupełnienia jej o dodatkowych graczy z II Ligi.
3. Niższe klasy rozgrywkowe
Niższe klasy rozgrywkowe tworzy się na zasadach analogicznych do zasad tworzenia II Ligi.

§4 PRZYDZIAŁ UCZESTNIKÓW DO LIG
ORAZ USTALANIE KOLEJNOŚCI MECZÓW

1. Dzikie karty
Koordynator dysponuje jedną Dziką Kartą do I ligi i jedną Dziką Kartą do II ligi.
Zwiększenie liczebności ligi poprzez przyznanie Dzikiej Karty, skutkuje zwiększeniem ilości miejsc spadku do niższej ligi.
Koordynator może wstrzymać przydział Dzikich Kart jeśli zaburzy to w znaczący sposób liczebność poszczególnych lig.
2. Przydział zawodników do lig
Koordynator, w oparciu o Regulamin, określa liczebność lig. W pierwszym sezonie Koordynator przydziela uczestników do poszczególnych lig według następujących kryteriów:
– osiągnięcia w lubawskiej Lidze Open w ostatnich dwóch sezonach (1. – 6 pkt, 2. – 5 pkt., 3. – 4 pkt., 4. – 3 pkt., ćwierćfinał – 2 pkt., brak awansu z grupy – 1 pkt., brak udziału – 0 pkt.);
– w przypadku równych osiągnięć, miejsce w Lidze Lubawskiej 2016;
– jeśli i to nie rozstrzyga, miejsce w Naszym Rankingu – notowanie 01.01.2017;
– kolejność zgłoszeń.
3. Kolejność meczów w lidze
Koordynator ustala kolejność meczów w następujący sposób:
a) I kolejka:
1. miejsce gra z ostatnim (lub ma wolną kolejkę przy nieparzystej liczbie graczy)
2. miejsce gra z przedostatnim (lub ostatnim przy nieparzystej liczbie graczy)
itd.
b) Następne kolejki wyznaczane są zgodnie z zasadą systemu kołowego z nieruchomą liczbą 1.

§5 SYTUACJE SPORNE

1. Organizator ma prawo odmówić zapisania gracza do rozgrywek jeśli ten zalega z wpłatą wpisowego.
2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować gracza (automatyczny spadek do niższej ligi) jeśli ten nie uiści wpisowego do końca rozgrywek.
3. Gracz ma prawo oddać mecz walkowerem jeśli nie widzi możliwości rozegrania go w sensownie bliskim terminie.
4. Koordynator, na wniosek gracza, ma prawo przyznać zwycięstwo walkowerem w przypadku, gdy
a) wystąpi zasadnicza różnica aktywności i stopnia determinacji obydwu graczy w próbach doprowadzenia do rozegrania meczu,
b) wystąpi rażące łamanie Regulaminu.
5. W sytuacjach spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Koordynator w oparciu o „Kodeks Postępowania Zawodnika” oraz „Przepisy Gry w Tenisa” PZT.
6. Koordynator może nałożyć karę na zawodnika łamiącego Regulamin lub podejmującego działania utrudniające funkcjonowanie Naszej Ligi:
a) upomnienie,
b) upomnienie oficjalne widoczne w logu ligi przez określony czas,
c) odjęcie punktów,
d) dyskwalifikacja,
e) odmowa prawa do uczestnictwa w lidze przez określony czas.

ZASADY SĘDZIOWANIA MECZÓW BEZ SĘDZIÓW GŁÓWNYCH
Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad:
• Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.
• Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.
• Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.
• Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra, a postępuje tak po raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca. Jeżeli był to drugi lub kolejny przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt (na kortach ziemnych zawodnik, który nieprawidłowo wywoła aut, a następnie sprostuje swoją decyzję, przegrywa punkt w każdym przypadku).
• Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.
• Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego naczelnego lub strefowego.

W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować:
• Ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
• Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu. W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad.
• Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).
• Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra czy autowa, mogą wezwać sędziego naczelnego/strefowego aby podjął ostateczną decyzję.
• Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.