REGULAMIN

I LIGA – TABELA

I LIGA – MECZE

II LIGA – TABELA

II LIGA – MECZE

III LIGA – TABELA

III LIGA – MECZE

Regulamin

Log (dzień po dniu)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem rozgrywek Tenis Liga Brodnica (TLB) jest portal internetowy TenisNML
(http://tenisnml.cba.pl).
2. Koordynatorem TLB jest Wojciech Milewski (tel. 608 042 967, poczta@tenisnml.cba.pl)
3. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród
mieszkańców Brodnicy i okolic.
4. Osoby uczestniczące w lidze wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na
potrzeby organizacji rozgrywek Tenis Liga Brodnica.
5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
6. TLB to rozgrywki otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto posiada podstawową
wiedzę na temat zasad gry w tenisa ziemnego oraz ukończył 17 rok życia.
Koordynator może dopuścić do rozgrywek młodszego uczestnika jeśli posiada on
doświadczenie turniejowe oraz zgodę opiekuna.
7. TLB składa się z jednej bądź wielu klas rozgrywkowych, w obrębie których uczestnicy
rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”.
8. TLB rozgrywana jest w sezonie letnim. Dokładny terminarz zależny jest od ilości
uczestników i zostaje ogłoszony przez Koordynatora przed rozpoczęciem rozgrywek.
9. Miejscem rozgrywania meczów TLB są korty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bronicy przy
ul. Królowej Jadwigi 1.
Organizator zezwala na rozegranie spotkania ligowego w innej lokalizacji, lecz tylko
i wyłącznie wtedy, gdy zgodzą się na to obydwaj uczestnicy tego meczu.
10.Organizator TLB nie ma żadnego wpływu na stan kortów, na których rozgrywane są mecze
ligowe, toteż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia
osób uczestniczących w rozgrywkach.
11.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wyjaśnia Koordynator.

§2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie, rozgrywany jest
tie-break (dotyczy również seta rozstrzygającego).
2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej bierze się pod uwagę kolejno:
• punkty
• bilans setów
• bilans gemów
• wynik bezpośredniego spotkania
3. Punktacja:
• wygrana (również poprzez walkower) – 1 punkt
• przegrana – 0 punktów
• oddanie meczu walkowerem – -1 punkt
• walkower obustronny (gdy nie można wskazać winnego nie rozegrania meczu) – po
-1 punktów dla każdego z graczy.
4. Uczestnicy meczu mają obowiązek zgłoszenia jego wyniku do Koordynatora.
Brak zgłoszenia wyniku do końca rozgrywek, jest równoznaczny z przyznaniem walkowera
obustronnego.
5. Zawodnicy rozgrywają mecze zgodnie z terminarzem, w którym podana jest kolejność
spotkań oraz przedział czasowy każdej kolejki.
6. Jeżeli po upływie połowy czasu rozgrywek, uczestnik nie będzie miał rozegranych co
najmniej 25% wszystkich swoich meczów, lub jeżeli na koniec rozgrywek, uczestnik nie
będzie miał rozegranych co najmniej 50% wszystkich meczów, zostaje on
zdyskwalifikowany (automatyczny spadek do niższej ligi), a jego dotychczasowe wyniki –
skasowane.
7. Za udział w TLB zawodnicy uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 10 PLN.
8. Zawodnicy zamawiają i rezerwują korty we własnym zakresie (OSiR Brodnica,
tel. 564913458, opłata wg cennika OSiR Brodnica).
9. Zawodnicy zaopatrują się w piłki na mecz we własnym zakresie.
10. Zawodnicy sami sędziują swoje mecze (każdy swoją połowę kortu).

§3 KLASY ROZGRYWKOWE

1. I LIGA
a) Liczebność
• I Liga składa się z 10 graczy jeżeli do rozgrywek TLB zgłosi się co najmniej
17 uczestników.
• I Liga składa się ze wszystkich uczestników (jest jedyną klasą rozgrywkową) jeśli do
rozgrywek TLB zgłosi się ich mniej niż 17.
b) Strefa Spadkowa
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy nie więcej niż 12 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje 2
ostatnie miejsca.
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy od 13 do 16 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje odpowiednio
od 3 do 6 ostatnich miejsc.
c) Strefa Barażowa
• Jeżeli istnieje II Liga, to tworzona jest Strefa Barażowa obejmująca miejsca 7. i 8. I Ligi
oraz 3. i 4. II Ligi.
• Na koniec rozgrywek gracze z tych miejsc walczą o prawo gry w I Lidze (7. gra z 4.,
a 8. z 3.).
2. II LIGA
a) Liczebność
• II Liga liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 graczy.
• II Liga oraz niższe ligi (jeżeli istnieją) muszą mieć możliwie równą liczbę graczy, przy czym
wyższa liga nie może być mniej liczna od niższej ligi.
b) Strefa Spadkowa
• Strefa Spadkowa II Ligi obejmuje 2 ostatnie miejsca.
c) Strefa Awansu
• Strefę Awansu II Ligi dostowuje się do Strefy Spadku I Ligi
d) Strefa Bez Gwarancji Utrzymania
• Strefę BGU tworzy Koordynator w wypadku istnienia więcej niż dwóch klas
rozgrywkowych.
• Zawodnicy z tej strefy utrzymują się w II Lidze chyba, że istnienie III Ligi w kolejnym
sezonie, będzie wymagało przerzucenia dodatkowych graczy z II Ligi.
3. Niższe klasy rozgrywkowe
Niższe klasy rozgrywkowe tworzy się na zasadach analogicznych do zasad tworzenia II Ligi.

§4 PRZYDZIAŁ UCZESTNIKÓW DO LIG
ORAZ USTALANIE KOLEJNOŚCI MECZÓW

1. Koordynator przygotowuje Listę Startową wraz z wstępnym przydziałem do odpowiednich
klas rozgrywkowych. Przy wstępnym przydziale Koordynator bierze pod uwagę końcową
klasyfikację zeszłorocznych rozgrywek. Nowi gracze przydzielani są do najniższej klasy
rozgrywkowej.
2. Koordynator, w oparciu o Regulamin, określa liczebność lig i przydziela do nich graczy
z Listy Startowej.
3. Jeżeli po przydzieleniu graczy pozostaną wolne miejsca (np. z powodu rezygnacji
zawodnika, który grał w zeszłym roku) to zajmują je:
a) gracze, którzy utrzymali się w bezpośrednio niższej lidze (wg miejsc jakie zajęli),
b) nowi gracze (nie uczestniczący w ubiegłorocznej edycji TLB), wg kryterium:
• wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej ubiegłorocznego Grand Prix
Brodnicy
• wyższe miejsce w Rankingu TenisNML na dzień 1. stycznia bieżącego roku
• losowanie
c) gracze, którzy zajęli miejsca w Strefie Bez Gwarancji Utrzymania w bezpośrednio
wyższej lidze (wg miejsc od najniższego do najwyższego).
4. Kolejność meczów w lidze ustalana jest w następujący sposób:
a) I kolejka:
• 1. miejsce gra z ostatnim (lub ma wolną kolejkę przy nieparzystej liczbie graczy)
• 2. miejsce gra z przedostatnim (lub ostatnim przy nieparzystej liczbie graczy)
• itd.
b) Następne kolejki wyznaczane są zgodnie z zasadą systemu kołowego z nieruchomą
liczbą 1.