REGULAMIN

Nasza Liga - Brodnica

I LIGA – TABELA

I LIGA – MECZE

II LIGA – TABELA

II LIGA – MECZE

III LIGA – TABELA

III LIGA – MECZE

Regulamin

Log (dzień po dniu)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem rozgrywek Nasza Liga – Brodnica (NL-B) jest portal internetowy Nasz Tenis (http://nasztenis.pl).
2. Koordynatorem NL-B jest Wojciech Milewski (tel. 608042967, poczta@nasztenis.pl).
3. Osoby uczestniczące w lidze wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Nasza Liga – Brodnica.
4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
5. NL-B to rozgrywki otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto posiada podstawową wiedzę na temat zasad gry w tenisa ziemnego oraz ukończył 17 rok życia.
Koordynator może dopuścić do rozgrywek młodszego uczestnika jeśli posiada on doświadczenie turniejowe oraz zgodę opiekuna.
6. NL-B składa się z jednej bądź wielu klas rozgrywkowych, w obrębie których uczestnicy rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”.
7. NL-B rozgrywana jest w sezonie letnim. Dokładny terminarz zależny jest od ilości uczestników i zostaje ogłoszony przez Koordynatora przed rozpoczęciem rozgrywek.
8. Miejscem rozgrywania meczów NL-B są korty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bronicy przy ul. Królowej Jadwigi 1.
Organizator zezwala na rozegranie spotkania ligowego w innej lokalizacji, lecz tylko i wyłącznie wtedy, gdy zgodzą się na to obydwaj uczestnicy meczu.
9. Organizator NL-B nie ma żadnego wpływu na stan kortów, na których rozgrywane są mecze ligowe, toteż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.
10. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wyjaśnia Koordynator.

§2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie, rozgrywany jest tie-break (dotyczy również seta rozstrzygającego).
2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej bierze się pod uwagę kolejno:
• punkty
• bilans setów
• bilans gemów
• wynik bezpośredniego spotkania
• miejsce zajęte w poprzednim sezonie
3. Punktacja:
• wygrana – 1 punkt,
• wygrana walkowerem – 1 punkt (oraz 2 sety i 12 gemów)
• przegrana – 0 punktów
• oddanie meczu walkowerem – -1 punkt (oraz -2 sety i -12 gemów)
• walkower obustronny (gdy nie można wskazać winnego nie rozegrania meczu) – po -1 punktów (oraz -2 sety i -12 gemów) dla każdego z graczy. Jeżeli walkower obustronny ma miejsce w meczu barażowym, to pierwszoligowiec spada do II ligi, a drugoligowiec nie awansuje do I ligi z dodatkowym zastrzeżeniem opisanym w §4 w punkcie 2a) czwarty podpunkt.
4. Uczestnicy meczu mają obowiązek zgłoszenia jego wyniku do Koordynatora.
Brak zgłoszenia wyniku do końca rozgrywek, jest równoznaczny z przyznaniem walkowera obustronnego.
5. Zawodnicy rozgrywają mecze zgodnie z terminarzem, w którym podana jest kolejność spotkań oraz przedział czasowy każdej kolejki.
6. Jeżeli po upływie połowy czasu rozgrywek, uczestnik nie będzie miał rozegranych co najmniej 20% wszystkich swoich meczów, lub jeżeli na koniec rozgrywek, uczestnik nie będzie miał rozegranych co najmniej 50% wszystkich meczów, zostaje on zdyskwalifikowany (automatyczny spadek do niższej ligi), a jego dotychczasowe wyniki – skasowane.
7. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z rozgrywek w dowolnym momencie. Jeżeli zdążył rozegrać co najmniej 50% swoich meczów, resztę meczów oddaje walkowerem. W przeciwnym wypadku jego wyniki są anulowane.
8. Za udział w NL-B zawodnicy uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 10 PLN (młodzież ucząca się) lub 20 PLN (pozostali). 75% zebranej kwoty przeznaczone jest na puchary/statuetki/medale dla graczy na podium każdej z lig oraz na pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który ukończył rozgrywki. 25% zebranej kwoty przeznaczone jest na organizację turnieju Nasz Masters dla dwóch najlepszych zawodników NL-B oraz czterech najlepszych zawodników Naszego Rankingu.
9. Zawodnicy rezerwują korty we własnym zakresie (OSiR Brodnica, tel. 564913458, opłata wg cennika OSiR Brodnica).
10. Zawodnicy zaopatrują się w piłki na mecz we własnym zakresie.
11. Zawodnicy sami sędziują swoje mecze zgodnie z „Zasadami sędziowania w grze bez sędziów głównych” Kolegium Sędziów PZT.

§3 KLASY ROZGRYWKOWE

1. I LIGA
a) Liczebność
• I Liga składa się z 10 graczy jeżeli do rozgrywek NL-B zgłosi się co najmniej 17 uczestników.
• I Liga składa się ze wszystkich uczestników (jest jedyną klasą rozgrywkową) jeśli do rozgrywek NL-B zgłosi się ich mniej niż 17.
b) Strefa Spadkowa
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy nie więcej niż 12 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje 2 ostatnie miejsca.
• Jeżeli w I Lidze uczestniczy od 13 do 16 graczy, to Strefa Spadkowa obejmuje odpowiednio od 3 do 6 ostatnich miejsc.
c) Strefa Barażowa
Jeżeli istnieje II Liga, to tworzona jest Strefa Barażowa obejmująca miejsca 7. i 8. I Ligi oraz 3. i 4. II Ligi.
Na koniec rozgrywek gracze z tych miejsc walczą o prawo gry w I Lidze (7. gra z 4., a 8. z 3.).
2. II LIGA
a) Liczebność
• II Liga liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 graczy.
• II Liga oraz niższe ligi (jeżeli istnieją) muszą mieć możliwie równą liczbę graczy oraz możliwie bliską 10, przy czym wyższa liga nie może być mniej liczna od niższej ligi.
b) Strefa Spadkowa
Strefa Spadkowa II Ligi obejmuje 2 ostatnie miejsca.
c) Strefa Awansu
Strefę Awansu II Ligi dostowuje się do Strefy Spadku I Ligi
d) Strefa Bez Gwarancji Utrzymania
Strefa BGU obejmuje miejsca od 6. w dół aż do Strefy Spadkowej.
Zawodnicy z tej strefy utrzymują się w II Lidze chyba, że istnienie III Ligi w kolejnym sezonie, będzie wymagało uzupełnienia jej o dodatkowych graczy z II Ligi.
3. Niższe klasy rozgrywkowe
Niższe klasy rozgrywkowe tworzy się na zasadach analogicznych do zasad tworzenia II Ligi.

§4 PRZYDZIAŁ UCZESTNIKÓW DO LIG
ORAZ USTALANIE KOLEJNOŚCI MECZÓW

1. Kwalifikacje
Nowy zawodnik, który nie brał udziału w lidze w poprzednim sezonie, ma prawo rozpocząć rywalizację od:
a) I ligi, jeśli w poprzednim sezonie w klasyfikacji końcowej Grand Prix Brodnicy zajął miejsce od 1. do 3. lub jeśli zajął miejsce od 1. do 3. w turnieju kwalifikacyjnym poprzedzającym start ligi,
b) II ligi, jeśli w poprzednim sezonie w klasyfikacji końcowej Grand Prix Brodnicy zajął miejsce od 4. do 8. lub jeśli zajął miejsce od 4. do 8. w turnieju kwalifikacyjnym poprzedzającym start ligi.
2. Przydział zawodników do lig
Koordynator, w oparciu o Regulamin, określa liczebność lig, a następnie uzupełnia listę poszczególnych lig przydzielając zawodników według miejsc jakie zajęli w poprzednim sezonie, w następującej kolejności:
a) I liga
• od góry zawodnicy, którzy utrzymali się w I lidze,
• od dołu zawodnicy, którzy awansowali z II ligi,
• od góry zawodnicy, którzy dostali się do I ligi z kwalifikacji (zawodników tych dopisuje się nawet wtedy, gdy spowoduje to zwiększenie liczby pierwszoligowców),
• jeżeli pozostały wolne miejsca, uzupełnia się je zawodnikami, którzy utrzymali się w II lidze z wyjątkiem graczy, którzy oddali mecz barażowy walkowerem obustronnym,
• jeżeli nadal pozostały wolne miejsca uzupełnia się je nowymi graczami według miejsc jakie zajęli w Naszym Rankingu na początku bieżącego roku.
b) II liga
• od góry zawodnicy, którzy spadli z I ligi,
• od góry zawodnicy, którzy utrzymali się w II lidze,
• od dołu zawodnicy, którzy awansowali z III ligi,
• od góry zawodnicy, którzy dostali się do II ligi z kwalifikacji (zawodników tych dopisuje się nawet wtedy, gdy spowoduje to zwiększenie liczby drugoligowców),
• jeżeli pozostały wolne miejsca, uzupełnia się je graczami, którzy zajęli miejsca w Strefie BGU II ligi,
• jeżeli nadal pozostały wolne miejsca, uzupełnia się je zawodnikami, którzy utrzymali się w III lidze,
• jeżeli nadal pozostały wolne miejsca uzupełnia się je nowymi graczami według miejsc jakie zajęli w Naszym Rankingu na początku bieżącego roku.
c) III liga
• od góry zawodnicy, którzy spadli z II ligi,
• od góry zawodnicy, którzy zajęli miejsca w Strefie BGU II ligi i zabrakło dla nich miejsca w II lidze,
• od góry zawodnicy, którzy utrzymali się w III lidze,
• od dołu zawodnicy, którzy awansowali z IV ligi,
• jeżeli pozostały wolne miejsca, uzupełnia się je graczami, którzy zajęli miejsca w Strefie BGU III ligi,
• jeżeli nadal pozostały wolne miejsca, uzupełnia się je zawodnikami, którzy utrzymali się w IV lidze,
• jeżeli nadal pozostały wolne miejsca uzupełnia się je nowymi graczami według miejsc jakie zajęli w Naszym Rankingu na początku bieżącego roku.
d) IV liga i niższe ligi analogicznie do III ligi.
3. Kolejność meczów w lidze
Koordynator ustala kolejność meczów w następujący sposób:
a) I kolejka:
1. miejsce gra z ostatnim (lub ma wolną kolejkę przy nieparzystej liczbie graczy)
2. miejsce gra z przedostatnim (lub ostatnim przy nieparzystej liczbie graczy)
itd.
b) Następne kolejki wyznaczane są zgodnie z zasadą systemu kołowego z nieruchomą liczbą 1.

§5 SYTUACJE SPORNE

1. Koordynator ma prawo odmówić zapisania gracza do rozgrywek jeśli ten zalega z wpłatą wpisowego.
2. Koordynator ma prawo zdyskwalifikować gracza (automatyczny spadek do niższej ligi) jeśli ten nie uiści wpisowego do końca rozgrywek.
3. Gracz ma prawo oddać mecz walkowerem jeśli nie widzi możliwości rozegrania go w sensownie bliskim terminie.
4. Koordynator ma prawo przyznać zwycięstwo walkowerem tylko w przypadku, gdy wystąpi zasadnicza różnica aktywności i stopnia determinacji obydwu graczy w próbach doprowadzenia do rozegrania meczu.
5. W sytuacjach spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Koordynator w oparciu o „Kodeks Postępowania Zawodnika” oraz „Przepisy Gry w Tenisa” PZT.
6. Koordynator może nałożyć na zawodnika karę:
a) upomnienie,
b) upomnienie oficjalne widoczne w logu ligi przez określony czas,
c) odjęcie punktów,
d) dyskwalifikacja,
e) odmowa prawa do uczestnictwa w lidze przez określony czas.